Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) īsteno projektu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējumu “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs (2016-2022)” (Nr. 1.2.2.1/16/A/001).

Projekta mērķis ir uzlabot ķīmijas nozarē un saskarnozarēs nodarbināto prasmes, apmācīt viņus jomās, kas noteiktas kā prioritāte Viedās specializācijas stratēģijā un saistītas ar identificētām, jaunām konkurētspējas nišām nozarē, jaunu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādi un/vai ieviešanu, produktivitātes vai pētniecības un attīstības aktivitāšu uzlabošanu.

Projekta rezultāts ir sniegt atbalstu vismaz 43 uzņēmumiem, apmācot vairāk nekā 1182 darbiniekus.

Projekta ieviešanas periods: 2016. gada marts – 2022. gada 31. decembris.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1’584’000 EUR, no tām 900’000 EUR ir ERAF atbalsts.

 

Pielikumu skatīt šeit: 13_APA_istenotas apmacibas_14_12_2020

Projekts Nr. (Nr. 1.2.2.1/16/A/001)