Jaunieši pēc vidusskolas un visi interesenti ar vidējo izglītību šeit var apgūt pirmā līmeņa augstāko izglītību četrās kvalifikācijās:
Profesionālā augstākā izglītība šādā kvalifikācijā:
• Vides aizsardzības tehnoloģija – vides tehnologs
• Biotehnoloģija – biotehnologs
• Pārtikas produktu kvalitātes kontrole – pārtikas kvalitātes speciālists
• Pārtikas produktu pārstrādes un ražošana tehnoloģija – pārtikas pārstrādes speciālists
Profesionālās augstākās izglītības studiju ilgums - 2 un 2,5 gadi.
Studenti var iegūt profesionālo vidējo izglītību pēc 9. klases piecās kvalifikācijās:
Profesionālā vidējā izglītība ar kvalifikāciju šādās programmās:
• Apkārtējās vides aizsardzība – vides aizsardzības tehniķis
• Ķīmijas tehnoloģija – biotehnoloģiju asistents
• Ķīmijas inženierija – analītiskās ķīmijas tehniķis
• Mehāniskā inženierija – ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķis
• Pārtikas produktu kvalitātes kontrole – pārtikas drošības un kvalitātes kontroliera asistents
Mācību ilgums vidusskolā - 4 gadi.
• Mehāniskā inženierija – industriālo iekārtu mehāniķis
Ja jums ir vidējā izglītība, iespējams apgūt 3. līmeņa kvalifikāciju tikai 14 mēnešu laikā! Mācību ilgums – 1,5 gadi.
Kāpēc mācīties Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā? Programmai ir liela perspektīva, jo tā ietver visstraujāk augošās nozares Latvijas ekonomikā ar izcilām izaugsmes iespējām, sniedzot jums iespēju strādāt labi kvalificētus darbu šo sektoru uzņēmumos, saņemot konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir augstāks par vidējo līmeni valstī.
Nāciet un izmantojiet šo iespēju!
Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu. Vides tehnologs vienlaikus piedalās vides pārvaldības darbā. Vides tehnologs risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas, atkritumu utilizācijas uzdevumus, spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju.
Biotehnologs ir speciālists, kurš attīsta un pielieto tehnoloģiju shēmas, izvēlas un piemēro atbilstošu tehnoloģisko aprīkojumu, pārvalda un izstrādā biotehnoloģiskos procesus uzņēmumā, koncentrējas uz pārtikas, lauksaimniecības, farmācijas, vides biotehnoloģiju, bioenerģiju, bio-kosmetoloģiju, izpēti kādā no biotehnoloģijas jomām.
Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un/vai veic regulāru ārējās vides, izejvielu, starpproduktu un gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, organizē un/vai veic paraugu reģistrāciju un ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes un/vai nekaitīguma sistēmai, noformē analīžu rezultātus, salīdzina tos ar standartu un pārtikas produktu un to izejvielu nekaitīguma prasībām.
Pārtikas apstrādes speciālists atlasa un sagatavo izejvielas, izvēlas un piemēro atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu, vada un kontrolē pārtikas apstrādes procesu, atbild par kvalitātes sistēmas prasību nodrošināšanu pārtikas tehnoloģiju jomā.
Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu. Vides tehnologs vienlaikus piedalās vides pārvaldības darbā. Vides tehnologs risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas, atkritumu utilizācijas uzdevumus, spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju.
Biotehnologa asistents ir speciālists, kurš neatkarīgi veic biotehnoloģiskos procesus vai to daļu, organizē un vada iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, instrukcijām, standartiem, likumdošanai, organizē savu un biotehnoloģiskā ražošanas procesa darbību, apkopo rezultātus.
Analītiskās ķīmijas tehniķis ir speciālists, kurš veic ķīmiskās sintēzes, ķīmiskās vai fizikāli-ķīmiskās analīzes, pielietojot klasiskās un instrumentāli analītiskās tehnikas saskaņā ar standartu un citu regulējošo noteikumu prasībām.
Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis ir speciālists, kas nodarbojas ar tehnoloģisko iekārtu montāžu, darbību, apkopi un remontēšanu ķīmiskajām un bioķīmiskajām nozarēm; plāno un organizē iekārtu instalēšanu un remontu, nodrošina atbilstību drošības prasībām iekārtu montāžas, darbības, apkopes un remonta laikā.
Pārtikas produktu kvalitātes inspektora asistents ir speciālists, kurš nodrošina vides, pārtikas un izejvielu paraugu ķīmisko un mikrobioloģisko analīzi, aprēķina un analizē analīžu rezultātus, organizē laboratorijas darbu un vada darba procesu.
Industriālo iekārtu mehāniķis ir speciālists, kurš plāno, organizē un nodrošina industriālo (ķīmisko, biotehnoloģisko, farmaceitisko, drukas, koksnes apstrādes, metāla, tekstila) tehnoloģisko aprīkojumu un iekārtu ekspluatēšanu, demontēšanu, darbību, apkopi un remontu, nodrošina aprīkojuma un iekārtu atbilstību prasībām montāžas, darbības, apkopes un remonta laikā.
Pēc diploma iegūšanas jums ir iespēja:
• Profesionāli strādāt uzņēmumos, plānot un vadīt savu darbu.
• Darba laikā pielietot modernas tehnikas, laboratoriju iekārtas un aprīkojumu.
• Komunicēt un strādāt ar komandu, profesionāli pamatojot savu viedokli.
• Pielietot likumdošanas un regulējošās prasības.
• Turpināt augstākās izglītības ieguvi, kā arī apmācības citās profesionālās pilnveides programmās, nozares kursos, semināros.
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedāvā dažādas profesionālās pilnveides un apmācību programmas:
• Ķīmiskā inženierija – analītiskās ķīmijas tehniķis
• Ķīmijas tehnoloģijas – ķīmisko procesu tehniķis.
Apmācību programmu ilgums - 7 mēneši.
Izvēloties iegūt izglītību Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, jūs gūsiet iespēju aktīvi izmantot sporta un trenažieru zāli, iesaistīties koledžas un Olaines kultūras aktivitātēs, īstenot dažādus projektus, tostarp starptautisko Erasmus + programmu, piedalīties profesionālos konkursos, apmaiņas braucienos, attīstīt talantu un baudīt brīvo laiku. Jūs mitināsieties studentu viesnīcās un mācīsieties izglītības iestādē, kuras absolventi demonstrē prasmes un kompetences kā daudzi veiksmīgi vadītāji, menedžeri un nozares speciālisti. Prakses iespējas vadošajos nozares uzņēmumos Latvijā un Eiropā. Absolventi turpina izglītību koledžā, citās Latvijas universitātēs vai citur pasaulē.
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir ikviena jaunieša iespēja kļūt par prasmīgu profesionāli, radošu un veiksmīgu personu, kura gatava darbam konkurences apstākļos, jo koledžā strādā augsti kvalificēts personāls – profesori, lektori, pasniedzēji, un nenovērtējamu atbalstu sniedz tehniskais personāls, kopīgi ļaujot mums sasniegt izcilību.
Sīkāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.omtk.lv

Kādās jomās meklē sadarbību

  • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Produkti

Biotehnologs

Biotehnologs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

Vides tehnologs

Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu.

Pārtikas kvalitātes speciālists

Pārtikas kvalitātes speciālists strādā pārtikas ražošanas uzņēmumā vai uzņēmuma kvalitātes kontroles laboratorijā. Organizē un/vai veic ārējās vides, izejvielu, starpproduktu, gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, paraugu reģistrāciju un ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes sistēmai.

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām.

Biotehnologa palīgs

Biotehnologa palīgs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto klasiskās biotehnoloģijas paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

Analītiskās ķīmijas tehniķis

Analītiskās ķīmijas tehniķis patstāvīgi veic ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī ķīmijas speciālista vadībā veic pētījumus.

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecīas iekārtu mehāniķis

Iekārtu mehāniķis strādā bioķīmiskās, ķīmiskās un pārtikas rūpniecības uzņēmumos vai privātfirmās ar dažādu fizikāli-ķīmisko procesu iekārtām. Iekārtu mehāniķis veic tehniskus un inženiertehniskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu.

Vides tehniķis

Vides tehniķis veic tehnoloģiskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, plāno un organizē izpildāmo darbu. Vides tehniķa darbu vada augstākā profesionālā līmeņa darbinieks.

Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs

Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs strādā pārtikas rūpniecības uzņēmumu ražošanas laboratorijās un kvalitātes kontroles laboratorijās. Pārtikas produktu inspektors spēj veikt izejvielu un pārtikas produktu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus.

Rūpniecisko iekārtu mehāniķis

Iekārtu mehāniķis strādā bioķīmiskās, ķīmiskās un pārtikas rūpniecības uzņēmumos vai privātfirmās ar dažādu fizikāli-ķīmisko procesu iekārtām. Iekārtu mehāniķis veic tehniskus un inženiertehniskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Kādās jomās meklē sadarbību

  • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Ieguldījumi R&D

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

RTU OLAINES TEHNOLOĢIJU KOLEDŽA

Apraksts par uzņēmumu:

Jaunieši pēc vidusskolas un visi interesenti ar vidējo izglītību šeit var apgūt pirmā līmeņa augstāko izglītību četrās kvalifikācijās:
Profesionālā augstākā izglītība šādā kvalifikācijā:
• Vides aizsardzības tehnoloģija – vides tehnologs
• Biotehnoloģija – biotehnologs
• Pārtikas produktu kvalitātes kontrole – pārtikas kvalitātes speciālists
• Pārtikas produktu pārstrādes un ražošana tehnoloģija – pārtikas pārstrādes speciālists
Profesionālās augstākās izglītības studiju ilgums - 2 un 2,5 gadi.
Studenti var iegūt profesionālo vidējo izglītību pēc 9. klases piecās kvalifikācijās:
Profesionālā vidējā izglītība ar kvalifikāciju šādās programmās:
• Apkārtējās vides aizsardzība – vides aizsardzības tehniķis
• Ķīmijas tehnoloģija – biotehnoloģiju asistents
• Ķīmijas inženierija – analītiskās ķīmijas tehniķis
• Mehāniskā inženierija – ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķis
• Pārtikas produktu kvalitātes kontrole – pārtikas drošības un kvalitātes kontroliera asistents
Mācību ilgums vidusskolā - 4 gadi.
• Mehāniskā inženierija – industriālo iekārtu mehāniķis
Ja jums ir vidējā izglītība, iespējams apgūt 3. līmeņa kvalifikāciju tikai 14 mēnešu laikā! Mācību ilgums – 1,5 gadi.
Kāpēc mācīties Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā? Programmai ir liela perspektīva, jo tā ietver visstraujāk augošās nozares Latvijas ekonomikā ar izcilām izaugsmes iespējām, sniedzot jums iespēju strādāt labi kvalificētus darbu šo sektoru uzņēmumos, saņemot konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir augstāks par vidējo līmeni valstī.
Nāciet un izmantojiet šo iespēju!
Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu. Vides tehnologs vienlaikus piedalās vides pārvaldības darbā. Vides tehnologs risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas, atkritumu utilizācijas uzdevumus, spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju.
Biotehnologs ir speciālists, kurš attīsta un pielieto tehnoloģiju shēmas, izvēlas un piemēro atbilstošu tehnoloģisko aprīkojumu, pārvalda un izstrādā biotehnoloģiskos procesus uzņēmumā, koncentrējas uz pārtikas, lauksaimniecības, farmācijas, vides biotehnoloģiju, bioenerģiju, bio-kosmetoloģiju, izpēti kādā no biotehnoloģijas jomām.
Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un/vai veic regulāru ārējās vides, izejvielu, starpproduktu un gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, organizē un/vai veic paraugu reģistrāciju un ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes un/vai nekaitīguma sistēmai, noformē analīžu rezultātus, salīdzina tos ar standartu un pārtikas produktu un to izejvielu nekaitīguma prasībām.
Pārtikas apstrādes speciālists atlasa un sagatavo izejvielas, izvēlas un piemēro atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu, vada un kontrolē pārtikas apstrādes procesu, atbild par kvalitātes sistēmas prasību nodrošināšanu pārtikas tehnoloģiju jomā.
Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu. Vides tehnologs vienlaikus piedalās vides pārvaldības darbā. Vides tehnologs risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas, atkritumu utilizācijas uzdevumus, spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju.
Biotehnologa asistents ir speciālists, kurš neatkarīgi veic biotehnoloģiskos procesus vai to daļu, organizē un vada iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, instrukcijām, standartiem, likumdošanai, organizē savu un biotehnoloģiskā ražošanas procesa darbību, apkopo rezultātus.
Analītiskās ķīmijas tehniķis ir speciālists, kurš veic ķīmiskās sintēzes, ķīmiskās vai fizikāli-ķīmiskās analīzes, pielietojot klasiskās un instrumentāli analītiskās tehnikas saskaņā ar standartu un citu regulējošo noteikumu prasībām.
Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis ir speciālists, kas nodarbojas ar tehnoloģisko iekārtu montāžu, darbību, apkopi un remontēšanu ķīmiskajām un bioķīmiskajām nozarēm; plāno un organizē iekārtu instalēšanu un remontu, nodrošina atbilstību drošības prasībām iekārtu montāžas, darbības, apkopes un remonta laikā.
Pārtikas produktu kvalitātes inspektora asistents ir speciālists, kurš nodrošina vides, pārtikas un izejvielu paraugu ķīmisko un mikrobioloģisko analīzi, aprēķina un analizē analīžu rezultātus, organizē laboratorijas darbu un vada darba procesu.
Industriālo iekārtu mehāniķis ir speciālists, kurš plāno, organizē un nodrošina industriālo (ķīmisko, biotehnoloģisko, farmaceitisko, drukas, koksnes apstrādes, metāla, tekstila) tehnoloģisko aprīkojumu un iekārtu ekspluatēšanu, demontēšanu, darbību, apkopi un remontu, nodrošina aprīkojuma un iekārtu atbilstību prasībām montāžas, darbības, apkopes un remonta laikā.
Pēc diploma iegūšanas jums ir iespēja:
• Profesionāli strādāt uzņēmumos, plānot un vadīt savu darbu.
• Darba laikā pielietot modernas tehnikas, laboratoriju iekārtas un aprīkojumu.
• Komunicēt un strādāt ar komandu, profesionāli pamatojot savu viedokli.
• Pielietot likumdošanas un regulējošās prasības.
• Turpināt augstākās izglītības ieguvi, kā arī apmācības citās profesionālās pilnveides programmās, nozares kursos, semināros.
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedāvā dažādas profesionālās pilnveides un apmācību programmas:
• Ķīmiskā inženierija – analītiskās ķīmijas tehniķis
• Ķīmijas tehnoloģijas – ķīmisko procesu tehniķis.
Apmācību programmu ilgums - 7 mēneši.
Izvēloties iegūt izglītību Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, jūs gūsiet iespēju aktīvi izmantot sporta un trenažieru zāli, iesaistīties koledžas un Olaines kultūras aktivitātēs, īstenot dažādus projektus, tostarp starptautisko Erasmus + programmu, piedalīties profesionālos konkursos, apmaiņas braucienos, attīstīt talantu un baudīt brīvo laiku. Jūs mitināsieties studentu viesnīcās un mācīsieties izglītības iestādē, kuras absolventi demonstrē prasmes un kompetences kā daudzi veiksmīgi vadītāji, menedžeri un nozares speciālisti. Prakses iespējas vadošajos nozares uzņēmumos Latvijā un Eiropā. Absolventi turpina izglītību koledžā, citās Latvijas universitātēs vai citur pasaulē.
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir ikviena jaunieša iespēja kļūt par prasmīgu profesionāli, radošu un veiksmīgu personu, kura gatava darbam konkurences apstākļos, jo koledžā strādā augsti kvalificēts personāls – profesori, lektori, pasniedzēji, un nenovērtējamu atbalstu sniedz tehniskais personāls, kopīgi ļaujot mums sasniegt izcilību.
Sīkāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.omtk.lv

Produkti

Biotehnologs

Biotehnologs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

Vides tehnologs

Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu.

Pārtikas kvalitātes speciālists

Pārtikas kvalitātes speciālists strādā pārtikas ražošanas uzņēmumā vai uzņēmuma kvalitātes kontroles laboratorijā. Organizē un/vai veic ārējās vides, izejvielu, starpproduktu, gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, paraugu reģistrāciju un ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes sistēmai.

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām.

Biotehnologa palīgs

Biotehnologa palīgs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto klasiskās biotehnoloģijas paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

Analītiskās ķīmijas tehniķis

Analītiskās ķīmijas tehniķis patstāvīgi veic ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī ķīmijas speciālista vadībā veic pētījumus.

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecīas iekārtu mehāniķis

Iekārtu mehāniķis strādā bioķīmiskās, ķīmiskās un pārtikas rūpniecības uzņēmumos vai privātfirmās ar dažādu fizikāli-ķīmisko procesu iekārtām. Iekārtu mehāniķis veic tehniskus un inženiertehniskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu.

Vides tehniķis

Vides tehniķis veic tehnoloģiskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, plāno un organizē izpildāmo darbu. Vides tehniķa darbu vada augstākā profesionālā līmeņa darbinieks.

Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs

Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs strādā pārtikas rūpniecības uzņēmumu ražošanas laboratorijās un kvalitātes kontroles laboratorijās. Pārtikas produktu inspektors spēj veikt izejvielu un pārtikas produktu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus.

Rūpniecisko iekārtu mehāniķis

Iekārtu mehāniķis strādā bioķīmiskās, ķīmiskās un pārtikas rūpniecības uzņēmumos vai privātfirmās ar dažādu fizikāli-ķīmisko procesu iekārtām. Iekārtu mehāniķis veic tehniskus un inženiertehniskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu.