Par mums

 1. 1995. gadā, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija (LZRA).

 2. 2000. gadā asociācijas darbības sfēra tika paplašināta, piesaistot uzņēmumus, kuri darbojas arī citos ķīmijas nozares sektoros, un nomainīts asociācijas nosaukums – Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA).

 3. 2018. gadā Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācija uzsākusi grafiskā zīmola atjaunošanu.

Misija

Asociācijas misija ir attīstīt dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomas Latvijā, un palielināt ar to saistīto nozaru konkurētspēju.

Vīzija

Būt par inovāciju, izaugsmes un konkurences virzītājspēku un veicināt Latvijas ilgtspēju, radot augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.

Mērķi

 • Pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijās, uzņēmēju un darba ņēmēju organizācijās, starptautiskās organizācijās un sabiedrībā kopumā.
 • Veicināt asociācijas biedru konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā, attīstot uz izaugsmi un inovācijām orientētu uzņēmējdarbības vidi.

Galvenie darbības virzieni

 • Biedru atpazīstamības veicināšana un prestiža celšana;
 • Dalība nozares attīstības konceptuālo un stratēģisko dokumentu izstrādē;
 • Iesaiste nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā;
 • Līdzdalība nozares speciālistu sagatavošanas sistēmas pilnveidē;
 • Konsultāciju sniegšana asociācijas biedriem profesionālās likumdošanas jomā;
 • Pasākumu organizēšana biedru konkurētspējas palielināšanai un nozarē strādājošo kvalifikācijas celšanai;
 • Sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem, nozaru organizācijām, zinātniski-pētnieciskām institūcijām, izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, veicinot biedru iesaistīšanos sadarbības projektos un to iekļaušanos pasaules piegādes ķēdēs;
 • Labās prakses apmaiņas veicināšana, aizsardzība pret negodīgu konkurenci;
 • Dalība uzņēmēju organizācijās un pasākumos Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu nozares dalībnieku internacionalizāciju.

Instrumenti

Rūpnieciskās inovācijas

Mērķis ir atbalstīt pētījumus, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, ieviešot tās ražošanā un tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Eksportspēja

Dzīvības zinātņu nozares klastera LifeScience.lv darbības ietvaros tiek veicināta farmācijas un saistīto nozaru komersantu sadarbība augstas pievienotās vērtības produktu izveidē, apgrozījuma un produktivitātes palielināšanā, tādējādi veicinot arī to konkurētspēju ārvalstu tirgos.

Kompetence

Īstenojot apmācības projektus, tiek veikta nozares uzņēmumos nodarbināto kvalifikācijas celšana nozarei svarīgās jomās, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgu un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū.

Ilgtspēja

Ir globāla brīvprātīga iniciatīva, kuras ietvaros ķīmijas nozares uzņēmumi sadarbībā ar asociācijām pilnveido savu sniegumu veselības, drošības un vides jomās, kā arī veicina pārliecību un uzticēšanos nozarei.

Valde

Valdes priekšsēdētājs

Vitālijs Skrīvelis

SIA “PharmIdea”, Rīgas Tehniskā Universitāte

Valdes locekļi

Andris Jegorovs

AS “Grindeks”

Andris Oskars Brutāns

AS “Valmieras stikla šķiedra”

Marians Ļahovskis

SIA “Tenachem”

Osvalds Pugovičs

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Andžejs Stenclavs

SIA “Kinetics Nail Systems”

Uldis Iltners

AS “Madara Cosmetics”

Birojs

Raina Dūrēja Dombrovska

Izpilddirektore

Zanda Jurjāne

Projektu vadītāja

Helga Gansone

Projektu vadītāja asistente

Kļūsti par biedru!

 • Lai kļūtu par Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedru, aizpildi un atsūti parakstītu iesnieguma formu uz e-pasta adresi lakifa@lakifa.lv.

 • Iesniegums tiks izskatīts tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc saņemšanas.

 • Papildu informāciju par jaunu biedru uzņemšanu var saņemt, sazinoties ar Rainu Dūrēju-Dombrovsku.

   

Biedru dati

Galvenie tirgi

Lielākais tirgus

Vidējais

Mazs

Neeksportē