Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klastera misija ir apvienot ražotājus, zinātniekus, kā arī citas ieinteresētās puses, lai, izmantojot modernās pētījumu metodes un inovatīvas tehnoloģijas, risinātu jaunas sociālās un ekonomiskās problēmas. Tāpat arī klasteris izveidots, lai apmierinātu pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc augstākas kvalitātes un drošākas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, funkcionālās kosmētikas produktiem, kā arī veselīgākas funkcionālās pārtikas globālajā tirgū.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp dzīvības zinātņu nozares komersantiem un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām. Projekts radīts arī, lai sekmētu sadarbību starp citām institūcijām un īstenotu klastera aktivitātes jomās, kas noteiktas kā prioritāras Viedās specializācijas stratēģijā. Tādējādi paredzēts paaugstināt nozares komersantu konkurētspēju, produktivitāti un eksportspēju, kā arī veicināt inovāciju un jaunu produktu veidošanu.

Realizējot klastera stratēģiju, projekta ietvaros uzlabosies klastera dalībnieku – komersantu – konkurētspēja vietējā un starptautiskajā tirgū. Kopīgas mārketinga programmas produktu izplatīšanā veicinās stabila noieta attīstību un eksportspēju, samazinās uzņēmumu izmaksas un paaugstinās produktivitāti, ieguldījumu pētniecībā un attīstībā.

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas atbalstāmās darbības:

  • Pieredzes apmaiņas braucieni
  • Klastera starptautiskās sadarbības veicināšana
  • Sadarbības veicināšanas pasākumi apgrozījuma pieaugumam
  • Nozares reputācijas kampaņa
  • Eksportspējas veicināšanas aktivitātes. Tirgus datu iegāde
  • Mārketinga un reklāmas materiālu izveide
  • Sadarbības veicināšana produktivitātes paaugstināšanai
  • Sadarbība inovāciju un jaunu produktu vai pakalpojumu izveidē un ievirzīšanā tirgū
  • Cilvēkresursi. Jauniešu piesaistes kampaņa

Projekta īstenošana tika uzsākta 2016. gadā un noslēdzās 2022. gada 29. decembrī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 573 068.63 EUR, no tām 487 018.28 EUR ir ERAF atbalsts. Projekta īstenošanas laikā atbalsts granta veidā tika sniegts 34 mazajiem un vidējiem nozares uzņēmumiem (MVU). Savukārt 49 MVU saņēma nefinansiālu atbalstu šī Projekta laikā.

Projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/007