LVĢMC apkopo un apstrādā vides datus, sniedzot objektīvu un drošticamu informāciju par vidi sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām, nodrošina hidroloģisko un meteoroloģisko prognožu un brīdinājumu sagatavošanu, veic klimata pārmaiņu analīzi, īsteno vides monitoringu un nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī realizē valsts politiku ģeoloģijas, hidroloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

Produkti

Ķīmisko vielu pārvaldība

Attīstība ķīmisko vielu jomā notiek strauji, izpēte par to ietekmi uz veselību un vidi manāmi atpaliek, tāpēc izveidoti dažādi normatīvie akti, kas paredz noteiktas darbības pirms ķīmisko vielu un maisījumu izvietošanas tirgū. Pakalpojumi ķīmisko vielu jomā izveidoti pamatojoties uz Latvijas un ES likumdošanas prasībām. Detalizētāka informācija: klientu.serviss@lvgmc vai pa tālruni 67032020.

Radioaktivitātes testēšana un individuālā dozimetrija

LVĢMC laboratorija piedāvā veikt radiācijas mērījumus ūdens paraugos, celtniecības materiālos un objektos dažādiem starojumu veidiem. LVĢMC laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic ūdens kvalitātes mērījumus atbilstoši Latvijas un starptautisko noteikumu prasībām, tai skaitā kopējās alfas un betas, radona un gamma radioaktivitātes noteikšana.

SSDL pakalpojumi

Sekundārā standarta dozimetrijas laboratorija sniedz pakalpojumus gamma starojuma, rentgenstarojuma, alfa un beta starojuma dozimetru, radiometru un mērlīdzekļu kalibrēšanā, dozas jaudas mērījumi punktos, alfa un beta-gamma radioaktīvā nosmērētības testēšana, radiācijas līmeņa signalizatoru testēšana, konsultācijas par gamma, alfa un beta starojuma dozimetru/radiometru kalibrēšanu/testēšanu u.c.

Paraugu testēšana

Ūdens analīzes; ūdens bioloģiskās analīzes; mikrobioloģiskās analīzes; augsnes, sedimentu, dūņu, augu, atkritumu un citu paraugu analīzes; gaisa un izmešu analīzes.

Hidrometeoroloģisko mēraparātu kalibrēšana

Gaisa mitruma mēraparāti; atmosfēras spiediena mēraparāti; vēja parametru noteikšanas aparāti; gaisa temperatūras noteikšanas aparāti.

Radioaktīvie, bīstamie atkritumi un būvniecībā radušies atkritumi

Radioaktīvo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana. Radioaktīvi piesārņoto vietu deaktivācija. Bīstamo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana, apglabāšana. Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība. Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs VSIA

Apraksts par uzņēmumu:

LVĢMC apkopo un apstrādā vides datus, sniedzot objektīvu un drošticamu informāciju par vidi sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām, nodrošina hidroloģisko un meteoroloģisko prognožu un brīdinājumu sagatavošanu, veic klimata pārmaiņu analīzi, īsteno vides monitoringu un nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī realizē valsts politiku ģeoloģijas, hidroloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001:2009, ISO 50001:2012

Produkti

Ķīmisko vielu pārvaldība

Attīstība ķīmisko vielu jomā notiek strauji, izpēte par to ietekmi uz veselību un vidi manāmi atpaliek, tāpēc izveidoti dažādi normatīvie akti, kas paredz noteiktas darbības pirms ķīmisko vielu un maisījumu izvietošanas tirgū. Pakalpojumi ķīmisko vielu jomā izveidoti pamatojoties uz Latvijas un ES likumdošanas prasībām. Detalizētāka informācija: klientu.serviss@lvgmc vai pa tālruni 67032020.

Radioaktivitātes testēšana un individuālā dozimetrija

LVĢMC laboratorija piedāvā veikt radiācijas mērījumus ūdens paraugos, celtniecības materiālos un objektos dažādiem starojumu veidiem. LVĢMC laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic ūdens kvalitātes mērījumus atbilstoši Latvijas un starptautisko noteikumu prasībām, tai skaitā kopējās alfas un betas, radona un gamma radioaktivitātes noteikšana.

SSDL pakalpojumi

Sekundārā standarta dozimetrijas laboratorija sniedz pakalpojumus gamma starojuma, rentgenstarojuma, alfa un beta starojuma dozimetru, radiometru un mērlīdzekļu kalibrēšanā, dozas jaudas mērījumi punktos, alfa un beta-gamma radioaktīvā nosmērētības testēšana, radiācijas līmeņa signalizatoru testēšana, konsultācijas par gamma, alfa un beta starojuma dozimetru/radiometru kalibrēšanu/testēšanu u.c.

Paraugu testēšana

Ūdens analīzes; ūdens bioloģiskās analīzes; mikrobioloģiskās analīzes; augsnes, sedimentu, dūņu, augu, atkritumu un citu paraugu analīzes; gaisa un izmešu analīzes.

Hidrometeoroloģisko mēraparātu kalibrēšana

Gaisa mitruma mēraparāti; atmosfēras spiediena mēraparāti; vēja parametru noteikšanas aparāti; gaisa temperatūras noteikšanas aparāti.

Radioaktīvie, bīstamie atkritumi un būvniecībā radušies atkritumi

Radioaktīvo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana. Radioaktīvi piesārņoto vietu deaktivācija. Bīstamo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana, apglabāšana. Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība. Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība.