Asociācija sadarbībā ar A.I.S.E. iesniedz priekšlikumus atbildīgajām ministrijām

10.11.2023.

Asociācijas sadarbojoties ar Starptautisko ziepju, mazgāšanas līdzekļu un apkopes produktu asociāciju (A.I.S.E.) sastādījusi viedokli un ieteikumus saistībā ar Regulas  Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) revīziju un Zaļuma norāžu direktīvas (GCD) priekšlikumiem un iesniegusi to Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai.

Sadarbībā ar A.I.S.E. sastādīti arī priekšlikumi par mazgāšanas līdzekļu regulu (Nr. 648/2004), kas iesniegti Veselības ministrijai.